Реално съкращаване в щата по Кодекса на труда

uvolnenie Реално съкращаване в щата по Кодекса на трудаСпоред ВКС реално съкращаване на щатна бройка за определена длъжност е налице не само при отпадане на трудовите й функции, но и когато част от тях се запазват и преминават към друга длъжност или трудовите функции се разпределят между други длъжности. Подбор обективно не може да бъде извършен между работници и служители с коренно различни трудови функции. Такъв може да се извърши само между работници и служители с еднакви или сходни трудови функции.

Continue reading

Кога е разрешено дете да напуска страната без съгласието на единия родител?

dete Кога е разрешено дете да напуска страната без съгласието на единия родител?Когато съдът решава спор между родителите относно мерките на лични отношения между тях и детето, включително при разногласие на родителите относно пътуването на детето зад граница, той се ръководи основно от интересите на детето. Не е в кръга на тези интереси детето да може да бъде извеждано по усмотрение на родителя, където и да е извън границите на страната, защото този родител може да реши да отведе детето в държава, в която има, например, гражданска война или епидемична обстановка, създаваща опасност за живота и здравето му.

Continue reading

Увеличават се чуждите фирми у нас

12 Увеличават се чуждите фирми у насНа сайта на НАП www.nap.bg българските граждани, които притежават имоти в Гърция, могат да намерят полезна информация за дължимите данъци там. Информацията е предоставена от Генералното консулство на Република България в Солун, Гърция и описва основните видове имуществени данъци, които чуждестранните граждани са длъжни да плащат за притежаваните имоти в Гърция.

По данни на НАП общо 3 781 дружества с изцяло гръцки капитал са подали през тази година декларации за облагане с корпоративни данъци за 2011 г. През миналата година техният брой е бил 2 199, като това означава, че за една година фирмите с изцяло гръцки капитал, които развиват дейност в България, са се увеличили със 1582 или 72%.

Continue reading

Ново постановление определя размера на лихвата

17 150x150 Ново постановление определя размера на лихвата Министерски съвет прие Постановление в сила от 1 юли 2012г., с което се определя размера на законната лихва за просрочени задължения.

За задължения в левове – основен лихвен процент на БНБ на текущата година плюс 10 %.

За задължения в евро – лихвен процент, прилаган от ЕЦБ по основните операции по рефинансиране на текущата година плюс 10 %.

За задължения в други валути – едномесечния Либор за съответния вид валута на текущата година плюс 10 %.

Дневният размер на законната лихва е равен на 1/360 част от годишния размер.

Непререгистрираните фирми излизат от ДДС системата

77 Непререгистрираните фирми излизат от ДДС систематаВсяко търговско дружество или кооперация, което не е пререгистрирано в търговския регистър или не е заявило това до 31.12.2011г., и има регистрация по ДДС,  трябва да подаде в НАП заявление, с което да се дерегистрира по ДДС.

Ако не направи това в посочения срок, инспекторите на НАП ще  го заличат служебно от ДДС регистрите. По данни на приходната агенция процедурата засяга около 6000 фирми.

Едноличните търговци, които не са се пререгистрирали до края на миналата година, се считат за заличени по смисъла на търговския закон, но собствениците им могат до 14 януари 2012 г. да подадат заявление и да останат регистрирани по ДДС като физическо лице.

Няма да се удължава срока за свързване на бензиностанциите с НАП

fuel 11 Няма да се удължава срока за свързване на бензиностанциите с НАПОтлагане на крайния срок за свързване на бензиностанциите с компютърните системи на НАП няма да има.

Към настоящия момент има 11 нивомерни системи, сред които търговците на горива могат да избират. До 15 януари предстои да бъдат внесени за одобрение в института по метрология още фискални системи.

До момента в цялата страна има близо 90000 фискални устройства, които вече са свързани със сървърите на НАП. Още поне 210 000 трябва да направят същото до края на март 2012г. Ако не се спазят разпоредбите на закона е предвиденаглоба до 10 000 лв. и запечатване на търговския обект.

Над 80% от работещите в момента касови апарати могат да бъдат модифицирани, като не се налага купуването на ново фискално устройство. Електронен справочник позволява проверка дали един касов апарат може да бъде доработен.

Промяна в таксите събирани от търговски регистър

trg.registr Промяна в таксите събирани от търговски регистърОт 01.01.2012 г. са в сила нови такси за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадени по електронен път. Събират се следните такси за вписване:

1. на едноличен търговец 15 лв.;

2. на събирателно дружество и на командитно дружество 60 лв.;

3. на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност 80 лв.;

4. на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество230 лв.;

Continue reading

PayPal подготвя разплащане в левове

PayPal PayPal подготвя разплащане в левовеЕдна от най-големите платформи за разплащания в интернет пространството –  PayPal, подготвя стартиране на разплащането с левове.

Платформата е много разпространена за разплащане между стопанските субекти и интернет магазините при извършване на продажби.   PayPal предлага и захранване на лични сметки.

Платформата и сега се ползва от българи, но разплащанията са само в световни валути.

Студент осъди Софийския университет за 10 000 лева обезщетение

1 Студент осъди Софийския университет за 10 000 лева обезщетениеСофийският районен съд осъди СУ “Св. Климент Охридски” да заплати 10 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди на Людмил Велчев, който е инвалид.

Решението е в резултат на депозирана искова молба от Людмил Велчев срещу висшето училище по Закона за защита от дискриминация.

В исковата молба се излагат твърдения, че Софийски университет не е изпълнил задължение към Людмил Велчев, съгласно споразумение,  одобрено от КЗД с решение от 28 март 2007 г.

Continue reading

Омбудсманът твърди, че нормата от ЗДвП за необжалваемост на глоби до 50 лв. е противоконституционна

11 Омбудсманът твърди, че нормата от ЗДвП за необжалваемост на глоби до 50 лв. е противоконституционнаКонстантин Пенчев внесе в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по пътищата, с която се нарушават правата на гражданите.

Текстът постановява, че не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.

Според омбудсмана, принципът на необжалваемост на административните актове основан единствено на критерия размер на наложеното административно наказание, противоречи на основни принципи от Конституцията и нарушава човешките права.

Continue reading