Промяна в таксите събирани от търговски регистър

trg.registr Промяна в таксите събирани от търговски регистърОт 01.01.2012 г. са в сила нови такси за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадени по електронен път. Събират се следните такси за вписване:

1. на едноличен търговец 15 лв.;

2. на събирателно дружество и на командитно дружество 60 лв.;

3. на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност 80 лв.;

4. на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество230 лв.;

5. на командитно дружество с акции 230 лв.;

6. на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност850 лв.;

7. на консорциум и на холдинг 850 лв.;

8. на клон на чуждестранен търговец 215 лв.;

9. на европейско обединение по икономически интереси 480 лв.;

10. на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси 320 лв.;

11. на европейско дружество 480 лв.;

12. на европейско кооперативно дружество 480 лв.;

13. на залог или запор на дружествен дял 25 лв.;

14. на залог на търговско предприятие 50 лв.;

15. на прехвърляне предприятие на едноличен търговец 15 лв.;

16. на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи 50 лв.;

17. на преобразуване на търговско дружество 115 лв.;

18. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 25 лв.

pin it button Промяна в таксите събирани от търговски регистър

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>